فرهنگ تکثر گرای غربی و چالش های نوپدید آن در زیست و هویت مسلمان شرقی
57 بازدید
محل نشر: علوم سیاسی - دانشگاه باقرالعلوم (ع) » زمستان 1390، سال چهاردهم- شماره 56
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در این مقاله با مروری بر مختصات فرهنگ متکثر مدرن در دنیای غرب، چالش های برآمده از «تکثر فرهنگی» در زیست دینی غربی ها مانند «سکولاریزاسیون استدلالی روان شناختی»، «ضعف ایمانی»، و «بحران هویت دینی» مورد اشاره قرار می گیرد. آن گاه با تطبیق فضای فرهنگی غرب بر وضعیت جدید دنیای اسلام، که نشانه هایی از غرب زدگی فرهنگی در آن آشکارا دیده می شود، امکان تکرار همان چالش های زیستی و هویتی، هر چند به شکلی متفاوت، در فضای غیر غربی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. سپس در خاتمه با اشاره به رویکردهای مختلف در حل تکثر سکولار غربی در جامعه مسلمانان و ایجاد وحدت مترقی اسلامی (صراط مستقیم توحیدی)، بر ضرورت تکثیر و تکثر اسلامی (سبل توحیدی) به مثابه جانشینی برای وضعیت پلورال (plural) مدرن امروز تاکید خواهد شد. کلیدواژه ها : تفاوت و تنوع ،فرهنگ ،سکولاریزاسیون ،هویت ،تغییر ،توحید ،صراط ،سبل
آدرس اینترنتی